You must login to view this form.

Konsultacje społeczne PAŻP: Modyfikacja granic TRA 10.

Konsultacje społeczne PAŻP Modyfikacji granic TRA 10

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt modyfikacji granic TRA10.

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


CEL:

Proponowana są zmiany w przebiegu granic istniejących segmentów TRA 10 A i C oraz ustanowienie nowego segmentu TRA 10D.


ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

W celu umożliwienia wykonywania procedur dolotowych GNSS RWY 27 EPML w całości w przestrzeni odpowiedzialności AFIS Mielec planowane jest poszerzenie segmentu TRA 10A zgodnie z rys. 1. Ponadto wnioskowane jest utworzenie dodatkowego segmentu TRA 10D (GND-3500ft AMSL), który pozwoli na uniknięcie konieczności nawiązywania na krótki czas łączności z FIS podczas wykonywania dolotów do EPML wg przepisów IFR. Niewielka zmiana granic segmentu TRA 10C ma z kolei na celu dopasowanie granic TRA do TMA Rzeszów, zmienionych w 2017. Na rysunku 1 rejony te oznaczone zostały zakreskowanymi obszarami.Ponadto zarządzający lotniskiem Mielec zwrócił się o wyznaczenie punktów oraz tras VFR kanalizujących ruch dolotowy do lotniska EPML, wraz z punktami oczekiwania po północnej i południowej stronie lotniska. Schemat planowanej sieci tras przedstawiony jest na rysunku 2. Nazewnictwo punktów jest jeszcze nieustalone, będzie jednak uwzględniać zasadę niepowtarzalności również w obrębie sąsiedniego EPRZ.


UZASADNIENIE:

Zmiana realizowana jest na wniosek Lotniska Mielec. Modyfikacja przebiegu granic TRA 10A umożliwi wykonywanie procedur dolotowych GNSS do RWY 27 lotniska w Mielcu w całości w przestrzeni odpowiedzialności AFIS EPML. Dotyczy to w szczególności statków powietrznych produkowanych w Mielcu wykonujących obloty certyfikacyjne i fabryczne. Stworzenie nowej strefy TRA 10D umożliwi samolotom przylatującym do Mielca wg przepisów IFR uniknąć nawiązywania łączności z organem FIS, co zwiększy poziom bezpieczeństwa wykonywania operacji IFR.

Nadrzędnym celem organizacji sieci tras VFR jest skanalizowanie ruchu do/z lotniska w Mielcu umożliwiające omijanie głównej części TRA 10A położonej na zachód od lotniska wykorzystywanej w szczególności do wykonywania oblotów statków powietrznych produkowanych w Mielcu. Załogi tych statków często bardziej koncentrują się na zachowaniu statku powietrznego niż na obserwacji odlatujących/dolatujących statków powietrznych.


Termin zakończenia konsultacji: 14 grudnia 2018 r. Planowany termin wprowadzenia zmian: wiosna 2019 r. Konslultacje zakończone.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK) Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48225745729.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

comments powered by Disqus