Konsultacje społeczne PAŻP: modyfikacja granic TMA Gdańsk i modyfikacja MTMA Łask A oraz zmiana ATZ EPPT / TRA 33

Konsultacje społaczne PAŻP 2019.11 TMA Gdańk i MTMA Łask

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt modyfikacji granic TMA Gdańsk, zmiany klasyfikacji przestrzeni powietrznej w strefach CTR EPGD, EPPO, EPWR, EPKK, EPKT na przestrzeń klasy D oraz modyfikacji granic poziomych i pionowych MTMA Łask A oraz zmiana ATZ EPPT / TRA 33.

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


Konsultacje zakończone


1. Konsultacje projektu modyfikacji granic TMA Gdańsk

CEL

Do konsultacji społecznych przedstawiony jest projekt modyfikacji granic TMA Gdańsk, którego celem jest umożliwienie zastosowania płynnego zniżania/wznoszenia w dolotach/odlotach do/z lotniska EPGD w czasie, gdy przestrzeń powietrzna nie jest wykorzystywana przez innych użytkowników.

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Organ APP Gdańsk wskazuje, że obecny kształt TMA Gdańsk w rejonie punktów VIZAN oraz NIKMI nie jest optymalny z punktu widzenia efektywności wznoszenia/zniżania. Dla optymalizacji dolotów / odlotów do lotniska EPGD proponowane jest poszerzenie TMA Gdańsk zgodnie z rys. 1, obejmujące:

  • Poszerzenie segmentu TMA Gdańsk C (od 4500ft AMSL) w rejonie punktu VIZAN. Powiększony fragment TMA Gdańsk C będzie niedostępny w godzinach aktywności kolizyjnego TSA 14A.
  • Utworzenie dodatkowego segmentu TMA Gdańsk E (7500ft – FL95) na wschód i północny wschód od punktu NIKMI. Segment ten będzie kolizyjny ze strefą TRA 190 zarządzaną przez Aeroklub Elbląski, której aktywacja powinna mieć priorytet względem TMA Gdańsk E. Już w chwili obecnej TRA 190 jest kolizyjne z UTMA Gdańsk w zakresie FL95-FL145.


                     Rys. 1: Wizualizacja planowanych zmian w rejonie Gdańska

UZASADNIENIE


Celem zmiany jest umożliwienie płynnego zniżania/wznoszenia w dolotach/odlotach do/z lotniska EPGD w czasie, gdy przestrzeń nie jest wykorzystywana przez innych użytkowników. W rejonie punktu VIZAN, segment TMA Gdańsk C stanie się kolizyjny z TSA 14A, którego aktywacja będzie „wycinać” przestrzeń z TMA Gdańsk. We wschodniej części, gdzie przestrzeń powietrzna będzie współużytkowana z Aeroklubem Elbląskim, obniża się dolna granica kolizyjności TRA 190 z TMA Gdańsk (z FL95 na 7500ft AMSL).


Konsultacje zmian klasyfikacji przestrzeni powietrznej w strefach CTR EPGD, EPPO, EPWR, EPKK, EPKT na przestrzeń klasy D

CEL


Proponowana jest zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w CTR Gdańsk, Poznań, Wrocław, Kraków i Katowice na przestrzeń klasy D.

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:


W chwili obecnej w wymienionych strefach CTR obowiązuje klasa C z zapewnianą instrumentalną służbą kontroli lotniska – ADI. Zasady wykonywania lotów w klasie C i D zestawione są w tabeli 1.

W przypadku wszystkich lotów obowiązuje zezwolenie ATC oraz na wszystkie loty wymagane jest złożenie planu lotu ICAO.

Przestrzeń klasy D zachowuje wymogi przestrzeni klasy C – złożenie planu lotu, uzyskanie zezwolenia ATC, utrzymywanie dwukierunkowej łączności radiowej z ATC z wyjątkiem zapewnienia separacji między lotami IFR i VFR, którą to w klasie D zapewniają sobie załogi statków powietrznych. Po wprowadzeniu klasy D kontroler będzie zobowiązany jedynie do udzielenia informacji o ruchu kolizyjnym i na żądanie rady dla zapobieżenia kolizji.


Tabela 1: Zasady wykonywania lotów w przestrzeni klasy C i D.
* Jeśli bezwzględna wysokość przejściowa jest mniejsza niż 3050m (10000ft) AMSL, to zamiast 10000ft należy stosować FL100


UZASADNIENIE

Z dostępnych danych wynika, że przy porównaniu z analogicznym okresem z roku 2018 udział operacji VFR nieznacznie zmalał dla lotniska EPKK (co wynika jednak z ponad 13% wzrostu liczby operacji IFR), a w przypadku pozostałych lotnisk obserwowany jest niewielki wzrost udziału ruchu VFR w całkowitej liczbie operacji, a trend ten obserwuje się co najmniej od roku 2017. Na rozpatrywanych lotniskach należy zatem spodziewać się dalszego wzrostu liczby operacji GA również w kolejnych latach.

Proponowana zmiana klasyfikacji przestrzeni wpłynie na poprawę efektywności wykonywania operacji zarówno VFR, jak i IFR. Klasa D oznacza dla GA więcej swobody w wykorzystaniu przestrzeni kontrolowanej, umożliwi pełniejsze wykorzystanie charakterystyki lotów VFR, eliminując przy tym częste wydłużanie tras lotów VFR ze względu na potrzebę zachowania separacji geograficznej.


2. Konsultacje projektu modyfikacji granic poziomych i pionowych MTMA Łask A oraz zmiana ATZ EPPT / TRA 33

CEL


Planowana jest zmiana przebiegu granic poziomych i pionowych MTMA Łask segment A oraz stref ATZ EPPT i TRA 33.

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Obecny przebieg granic pionowych i poziomych MTMA Łask przedstawiony jest na rys. 1 i wprowadzony został wiosną 2018, w czasie gdy na lotnisku nie wykonywane były operacje z uwagi na prace remontowe. W tym samym czasie modyfikowana była również przestrzeń ATZ EPPT/TRA 33. Zidentyfikowana została potrzeba zmiany przestrzeni powietrznej w rejonie obejmująca:

  • Dosunięcie północno-wschodniej granicy MTMA Łask do TMA Łódź w rejonie miejscowości Tuszyn (rys. 1);
  • Podniesienie górnej granicy segmentu A MTMA Łask do poziomu FL125;
  • Likwidację segmentu TSA 06G;
  • Poszerzenie ATZ EPPT / TRA 33 w kierunku południowym (rys. 2) oraz podzielenie ATZ na dwa segmenty, które mogłyby być zamawiane i aktywowane zależnie od bieżących potrzeb operacyjnych.
  • podwyższenie górnej granicy TRA 33 do FL175.


                            
Rys. 1: Granice poziome i pionowe MTMA Łask po wprowadzeniu zmiany


                                     
Rys. 2: Modyfikacja granic ATZ EPPT / TRA 33

UZASADNIENIE


Obecny kształt MTMA Łask ustanowiony został wiosną 2018, kiedy na lotnisku nie były prowadzone operacje lotnicze z uwagi na remont infrastruktury. Ponowne otwarcie lotniska Łask we wrześniu 2019 skutkuje wzmożonymi operacjami wykonywanymi w dużej części przez samoloty F-16, a także innymi a/c należącymi do wojsk sojuszniczych. Ponadto przystosowanie infrastruktury lotniskowej do spełnienia wysokich standardów technicznych skutkować będzie dalszym rozwojem tej bazy oraz bardzo prawdopodobnym wzrostem liczby operacji lotniczych w przyszłości. W tym kontekście szczególnie istotne jest zapewnienie sprawnego przepływu ruchu wojskowego pomiędzy lotniskiem EPLK a rejonami ćwiczeń (m.in. TSA 08, TSA 02, TRA 04) oraz ułatwienie koordynacji tych przelotów z sąsiednimi cywilnymi służbami ATS.

Powiększenie MTMA Łask w kierunku północno-wschodnim pozwoli na uzyskanie bezpiecznej odległości pomiędzy ruchem odlotowym z Łasku (w kierunku TSA02) a strefą TRA 33. W celu umożliwienia wykonywania szybowcowych i samolotowych lotów szkolnych w rejonie miejscowości Tuszyn planowane jest opracowanie trójstronnego porozumienia pomiędzy LOSRL Łask, Aeroklubem Łódzkim a szkołą Bartolini Air.

Podniesienie górnej granicy MTMA Łask A do poziomu FL125 pozwoli na opracowanie standardowych procedur odlotowych / dolotowych do / z lotniska EPLK z zachowaniem odpowiednich separacji pomiędzy ruchem dolatującym, odlatującym i wykonującym operacje nadlotniskowe (procedury te są opracowywane równolegle i nie są przedmiotem niniejszej analizy). Jednocześnie w MTMA Łask zapewniana będzie wojskowa służba ATC zgodnie z klasyfikacją przestrzeni „D” (organ APP LOSRL Łask), a zatem przelot cywilnych statków powietrznych w ruchu GAT powyżej FL100 przez MTMA Łask będzie realizowany na podstawie bieżącej koordynacji krl APP Łask.

Poszerzenie ATZ EPPT przy jednoczesnym podziale na dwa segmenty możliwe do niezależnej aktywacji pozwoli na realizację potrzeb szkoleniowych Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej przy jednoczesnej minimalizacji wpływu powiększenia ATZ na loty wykonywane w przestrzeni niekontrolowanej (aktywacja południowego segmentu zgodnie z zapotrzebowaniem, w pozostałym czasie przestrzeń FIS Warszawa).

Podniesienie górnej granicy TRA 33 do FL175 umożliwi zabezpieczenie skoków spadochronowych wykonywanych sporadycznie z wyższych niż obecnie wysokości (w chwili obecnej strefa TRA 33 opublikowana jest do FL155 i wysokość ta nadal będzie wystarczająca dla zabezpieczenia rutynowej działalności spadochronowej w rejonie lotniska EPPT). Jednocześnie wymagana jest korekta wschodniej granicy TRA 33/ATZ EPPT w celu odsunięcia od drogi lotniczej N133.


Termin zakończenia wszystkich konsultacji to 1 grudnia 2019 r.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK). Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48225745729.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

 

comments powered by Disqus