You must login to view this form.

Konsultacje PAŻP projektu wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych TRA 154 i 155

Konsultacje PAŻP projektu wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych TRA 154 i 155

Informujemy, iż Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych TRA 154, TRA 155 na loty bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych w warunkach BVLOS. 

W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu. Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu.


Planowany termin zakończenia konsultacji to 3 grudnia 2017 r. Konsultacje zakończone


Konsultacje społeczne projektu wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych TRA 154, TRA 155 na loty bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych w warunkach BVLOS

CEL:

Wprowadzenie stref TRA 154 i TRA 155 dla zabezpieczenia operacji lotów szkoleniowych bezzałogowych statków powietrznych wykonujących loty poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS).


ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:


Wprowadzenie stref czasowo rezerwowanych do AIP Polska. Strefy były dotychczas publikowane via SUP.
 
 TRA 154 / GND-2600ft AMSL – k. Kościernica
 TRA 155 / GND-1700ft AMSL – k. Pawłowo

UZASADNIENIE:

W związku z obecnym brakiem przepisów umożliwiających wykonywanie w ogólnodostępnej przestrzeni lotów bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) loty tego typu odbywają się w „strefach wydzielanych z ogólnodostępnej dla lotnictwa przestrzeni powietrznej” (Art. 126 Ustawy Prawo Lotnicze). Ze względu na fakt, iż charakter ww. działalności jest stały została zidentyfikowana potrzeba wprowadzenia strefy TRA do publikacji AIS (AIP Polska oraz mapa VFR).

Projekt wprowadzenia tego typu strefy zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni:

§ 8. 1. TSA i TRA ustanawia się dla realizacji jednego z następujących celów:

  • zaspokojenia potrzeb operacyjnych lotów statków powietrznych wynikających z realizacji prac badawczo-rozwojowych, lotów treningowych lub próbnych ze względu na bezpieczeństwo tych statków i innych uczestników ruchu lotniczego;
  • prowadzenia działań w ramach szkolenia lotniczego oraz ćwiczeń, podczas których manewry statku powietrznego  nie są zgodne z przepisami o ruchu lotniczym

W związku z kilkukrotną publikacją przedmiotowych stref via SUP do AIP Polska i ciągłą potrzeba zapewnienia stref dla zabezpieczenia lotów RPA BVLOS zasadnym jest opublikowanie stref w AIP Polska oraz wprowadzenia na mapę VFR.

Planowana TRA 154    MIL SUP 113/17         09.11.2017-25.04.2018
Planowana TRA 155    VFR SUP 110/17         20.07.2017-26.04.2018


Suplementy którymi są obecnie opublikowane strefy zostaną skasowane przed datą publikacji 29.03.2018r.

Głównym użytkownikiem TRA 154 (rys.1) będzie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych Koszalin. Wprowadzenie strefy TRA umożliwi organizatorowi wykonywanie lotów szkoleniowych bezzałogowymi statkami powietrznymi poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) w ramach ćwiczeń “SURVIVAL EVASION RESISTANCE AND ESCAPE – B AND C”. Przewidywany czas aktywności strefy to maksymalnie 1- 2 razy w miesiącu na dwa dni.

Głównym użytkownikiem TRA 155 (rys.2) będzie Ośrodek Szkolenia Operatorów Dronów zlokalizowany w miejscowości Cząstkowo (gmina Trąbki, powiat Gdański). Wprowadzenie strefy TRA umożliwi organizatorowi wykonywanie lotów szkoleniowych bezzałogowymi statkami powietrznymi poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS). Przewidywany czas aktywności strefy to jedynie czas szkoleń BVLOS tj. maksymalnie 5 dni w miesiącu.

W obu przypadkach strefy zostały dostosowane do faktycznych potrzeb użytkowników z uwzględnieniem wykorzystywanego sprzętu oraz przyległych elementów przestrzeni powietrznej i infrastruktury lotniczej. Terminy aktywności strefy publikowane będą w AUP. Operatorzy wykonujący loty w strefie TRA mają obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej granicy oraz 500m w przypadku stałopłatów / 150m w przypadku wiropłatów od granic poziomych strefy.

Wprowadzenie przedmiotowych stref umożliwi użytkownikom UAV wykonującym loty BVLOS prowadzenie operacji w ramach swoich potrzeb przy jednoczesnym zabezpieczeniu ruchu GA przed lotami bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora do czasu opracowania stosownych przepisów.


Termin wprowadzenia zmiany: 29 marca 2018 r.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK). 

Wypełniony formularz prosimy przesłać:
a) drogą mejlową na adres - konsultacje@pansa.pl
b) faksem na numer - 225745729

lub za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

comments powered by Disqus